Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565 คัดภาค 5

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5

รับสมัคร วันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2565

ลิงค์สำหรับแข่งขัน RealBridge (โปรดเข้าให้ถูกประเภทและรุ่น)

ใส่ชื่อ(เว้นวรรคครั้งเดียว)นามสกุล ภาษาไทย ในช่อง Fullname ใช้ถูกต้อง ระบบจะส่งท่านเข้าโต๊ะ โดยอัตโนมัติ

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ทุกคู่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด
เด็กหญิงศุภิฎฐา การเที่ยงเด็กหญิงอัญญมณี ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย
เด็กชายก้องภพ อ่ำเอี่ยมเด็กหญิงประภาภรณ์ พรมพุกโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย
เด็กหญิงชนากานต์ ผุดผ่องเด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เที่ยงดีโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย
เด็กชายจักรพันธ์ เหล่าวชิรวงศ์เด็กชายตรัย ครุฑเกตุMagic Eyes กำแพงเพชร

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ทุกคู่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด
นายชนาธิป นิ่มตรงนางสาวเนตรนภา อยู่สุ่มโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกำแพงเพชร
นางสาวศุลีพร อยู่แย้มนางสาวสราญรส แย้มทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย
นางสาวอภิชญา ยองใยนางสาวมณีรินทร์ ป้อมแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
เด็กหญิงวรัชยา ยนตรดิษฐถาวรนางสาวอนุธิดา ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย51491001
เด็กหญิงเสาวภา พวงขจรเด็กชายรชต ทัฬหสิริพงษ์โรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย3457912
เด็กชายทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุลเด็กหญิงสิริภัสสร จิตตริยพงศ์โรงเรียน​ปัทม​ดรุณ​วิทย์กำแพงเพชร3644803
เด็กหญิงณัฐวดี บุญมีเด็กหญิงนภสร ดีงามโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย5030804
เด็กชายธนโชติ บุญมาเด็กหญิงภัณฑิรา สุขจ่างโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย3729665
เด็กชายนันทพัทธ์ บ่อคำเด็กชายรัตนศักดิ์ จัดการโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย3231636

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
นายรักษณ คงศัตรานายภูดิศ โคมบัวMagic Eyes กำแพงเพชร87941811
เด็กหญิงวรนิษฐา พงษ์ภานางสาวฑิฆัมพร ก้อนเกตุโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย60861462
นายวิธวินท์ วทานียเวชเด็กหญิงบุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์Magic Eyes กำแพงเพชร74661403
นางสาววิไลพร นวลงามนางสาวทิพเนตร จันทร์ทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย74581324
นายศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพเด็กชายชิวานนท์ อินทวงษ์Magic Eyes กำแพงเพชร74461205
นางสาวปาริฉัตร หล่องคำนางสาวภัทราพร มิ่งกลิ่นโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย39631026
นางสาวปพิชญา กันธุไรนางสาวกมลวรรณ ขวัญยืนโรงเรียนหนองไผ่เพชรบูรณ์5639957
นางสาวอลีนา สุธงษานางสาวณัฐชานันท์ หมากสุขโรงเรียนหนองไผ่ เพชรบูรณ์4052928