Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565 คัดภาค 4

การแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค (ออนไลน์) รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ประเภทคู่เยาวชน)

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4

รับสมัคร วันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2565

ลิงค์สำหรับแข่งขัน RealBridge (โปรดเข้าให้ถูกประเภทและรุ่น)

ใส่ชื่อ(เว้นวรรค)นามสกุล ภาษาไทย ในช่อง Fullname ใช้ถูกต้อง ระบบจะส่งท่านเข้าโต๊ะ โดยอัตโนมัติ

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
ด.ช.อภินันท์ พรหมมานพด.ญ.ชนิดา กล้าหาญโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส8587.7172.71
เด็กชายพีรพัฒน์ กุกู้มาตรเด็กหญิงฐาปนี ศรีสงครามโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี73721452
ด.ญ.ธนิสรา​ จำปาด.ญ.อภิญญา​ สิงห์อินทร์โรงเรียน​วิเชียร​มาตุ​ตรัง75.461.7137.13
ด.ญ.จตุพร​ อิ่มจิตรด.ญ.ณัฐชเนตร​ สินทองโรงเรียนวิเชียรมาตุตรัง56.468.3124.74
ด.ช.ธนดลณ์ ณ นครด.ช.วีราทร ทองรักขาวโรงเรียนพัทลุงพัทลุง4867.3115.35
เด็กหญิงชญาดา ยิ่งยงเด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีอภัยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี58.650.41096
ด.ช.ภัทรดร เอกกิตติขจรด.ญ.ธัญญลักษณ์ ทองจีนโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส57461037
ด.ช.คณาธิป สุคนธวดีด.ช.วชิรวิทย์ นวลปานโรงเรียนพัทลุงพัทลุง5149.4100.48

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
นายศุภชัย แซ่เอี้ยวนางสาวทักษิณารัตน์ กุนเสนโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส5043931
นายไกรสร แซ่ตันนายณัฐพล เดียวซิงห์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี4245872
ด.ญ.ซาฮารา เจ๊ะปอด.ญ.นิฟัลรา เฮ็งปิยาโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส4734813
นายกิตติธัช เม่าทองนายสุทธิรักษ์ ทองชูดำโรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง3234664
นางสาว วรนิษฐา สุขแก้วนางสาว เบญญาภา บุญเจริญพงศ์โรงเรียนพัทลุงพัทลุง2635615
นายทักษ์ดนัย คงแก้วนายนนทพัทธ์ สมหวังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี2732596
นายพงศภัค ดีมีศรีนางสาวศิขรินทร์ อินทร์ทองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี2829577

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ทุกคู่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด
ด.ช.จงรัก สร้อยธรรมาด.ช.ภักดี สร้อยธรรมาโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส
นายปัณณวัฒน์ อ่องสกุลนางสาวฐิตาภา บุญสมโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส
ด.ช.ซอฟรอน อีปงด.ญ.ปาณิตา โลหะปณิธานโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
นายพลกฤต จินดากูลนายนรวิชญ์ ธนสมบัติมงคลโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส228.5215443.51
นายวรพล แมงทองนายจิรายุส พันคำโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส213.5220433.52
นางสาวไหมแพรวา ฟ้าคุ้มนางสาวกษิรา หวังคุณากรโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส198.7217415.73
นายธนกฤต บุตรเสวกนายนันทวัฒน์ เพ่งกิจโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กระบี่169.8194363.84
นายกันติทัต ผลทวีนายพีรพัฒน์ รักษารัตน์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กระบี่191.7168359.75
นางสาวกานต์พิชชา ศิริวานิช นางสาวนิดาพร ไชยวงษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง145.3159304.36
นางสาวชนัญชิดา เกื้อดำนางสาวปิยพัชร์ เก้าแสนโรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง154.2122276.27
นางสาวถลัชนันท์ หนูอินทร์ นางสาวธนัฏสร เพ็งโอ โรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง105.8158263.88
นายพงษ์พิชญ์ ทรัพย์สินนายศุภเสกข์ จันบัวโรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง124.8139263.88
นายบรรณสรณ์ ชูแสงนายก้องภพ จุลพูน โรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง140.8123263.88
นายชลันธร อินทร์อักษรนายธนพิชญ์ เพชรไข่โรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง132.8116248.811
นางสาวกมลวรรณ เทพขวัญ นางสาวอัจฉริยา หมวดจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง135.3112247.312
นางสาวณฐิตา เรืองพุทธ นางสาววริศรา อาจทอง โรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง104.2140244.213
นายกิตติธัช รอดแก้วนายเจตนิพัทธ์ รักชุมโรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง136.2101237.214