Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ภาค 5

รับสมัคร

วันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

ประชุมผู้จัดการทีม

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

แข่งขัน

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2566

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมอันดับผล
ด.ช.ทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุลด.ญ.สิริภัสสร จิตตริยพงศ์กำแพงเพชรชมรม​กีฬาบริดจ์​กำแพงเพชร​236693051Q
ด.ช.จักรพันธ์ เหล่าวชิรวงศ์ด.ญ.บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์กำแพงเพชรชมรม​กีฬาบริดจ์​กำแพงเพชร​16901062Q
นายโชคตระกูล แหวนเพชรนางสาวณัฐธิสา รัตนพันธุ์พิษณุโลกทีมบริดจ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร34-15193Q
ด.ช.เกียรติไวญย์ แสงแพรด.ญ.กุลธีร์ เหลืองประเสริฐกำแพงเพชรชมรม​กีฬาบริดจ์​กำแพงเพชร​-134150164Q
ด.ช.ชิวานนท์ อินทวงษ์ด.ญ.สุริวิภา จันทร์ว่องกิจกำแพงเพชรชมรม​กีฬาบริดจ์​กำแพงเพชร​-215135
ด.ญ.ปทิตตา กลิ่นรอดด.ญ.ชญานิศ ฉิมบุรุษพิษณุโลกทีมบริดจ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี-60-21-816
ด.ญ.รัชตระกูล แหวนเพชรด.ช.ทัศนพร จิตต์ผ่องพิษณุโลกทีมชมรมกีฬาบริดจ์จังหวัดพิษณุโลก-35-153-1887
นายณฐพงศ์ กาวนด.ช.ภูปกรณ์ กลิ่นรอดพิษณุโลกทีมชมรมกีฬาบริดจ์จังหวัดพิษณุโลก-55-135-1908

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมอันดับผล
นางสาววรนิษฐา พงษ์ภานางสาวฑิฆัมพร ก้อนเกตุสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี48971451Q
นางสาวนภสร ดีงามนางสาวณัฐวดี บุญมีสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี92111032Q
นางสาวอนุธิดา ไกรกิจราษฎร์นางสาววรัชยา ยนตรดิษฐถาวรสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี87-3843Q
นายธนโชติ บุญมานางสาวภัณฑิรา สุขจ่างสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี-4822-264Q
นางสาวภัทราพร มิ่งกลิ่นนางสาวปาริฉัตร หล่องคำสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี5-38-335
น.ส.ขวัญจิรา พูลดีน.ส.พิราอร เดินจรสุโขทัยคีรีมาศพิทยาคม-896-836
นาย วรพล เสนเกตุน.ส.ณัฐธิดา โยธาพลสุโขทัยคีรีมาศพิทยาคม-95-95-1907

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมอันดับผล
ด.ช. ธีร์ คำบรรลือด.ช.ชัชนันท์ อินทวงษ์กำแพงเพชรชมรม​กีฬาบริดจ์​กำแพงเพชร​107.5107214.51Q
เด็กหญิงธยานี ผายวัฒน์เด็กหญิงเบญญาภา รื่นเรณูสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี97.5106203.52Q
เด็กหญิงพรพรรณ แช่มชื่นเด็กหญิงปุญณิสา สุดใจหาญสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี81.595176.53Q
ด.ญ.มลญพรรณ ศิริชัยศิลป์ด.ญ.มนพัทร์ ศิริชัยศิลป์พิษณุโลกทีมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์109.366175.34Q
ด.ญ. วรินธรณ์ สุธรรมสุขศิริด.ญ.ณัฐรินีย์ ฤกษ์ดีทวีกุลกำแพงเพชรชมรมกีฬาบริดจ์​กำแพงเพชร​69.592161.55
เด็กหญิง จิดาภา กันทะวงศ์เด็กชาย พัชรากร แสนดวงดีเชียงใหม่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม81.875156.86
ด.ช.ฐิติวุฒน์ สิรีรัตน์ด.ช.ณัฏฐรัฐ เนียมสวรรค์พิษณุโลกทีมชมรมกีฬาบริดจ์จังหวัดพิษณุโลก68.678146.67
เด็กหญิง พัธชรภา แสนดวงดีเด็กหญิง วิริลพัชร ชุมภูเชียงใหม่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม74.369143.38
ด.ช.นรวัฒน์ บุตตะคุด.ช.ณัฐวัฒน์ อุปละลำพูนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน73701439
ด.ญ.อธิกัญญ์ ศิริชัยศิลป์ด.ญ.ฌชวัล เทพภูตาพิษณุโลกทีมชมรมกีฬาบริดจ์จังหวัดพิษณุโลก78.464142.410
ด.ช.ณธีทัต คําจริงด.ช.ภัทรพล คําจริงพิษณุโลกทีมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์38.85896.811

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบบ่าย (รอบชิงสิทธิ์)

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายพัชฏะ สุจิตธรรมนางสาวณัฐวิมล เกตุพันธ์สุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี1261Q
เด็กชายนพกร อาทิตย์ทองเด็กหญิงธัญยธรณ์ จันทร์เอี่ยม ขำพงศ์สุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี1232Q
นางสาวเกวลี ธรรมขันธ์นางสาวครีญา ยะธะนะลำพูนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน1213Q
นางสาวธนทิพย์ อ่อนนิวันนางสาวพิชชาพร เกตุวงษ์สุโขทัยโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม1204Q
เด็กหญิงศุภาวรรณ อยู่ทองเด็กหญิงสุภัทรสร จินดาธรรมสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี1145
นางสาวประสิตา เบ้าทอง เด็กชายณภัทร อภิพุทธิกุลสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี1036
นางสาวมนัญชญา ละอองปลิวนางสาวน้ำเหนือ นิลอำพรเพชรบูรณ์โรงเรียนหนองไผ่957
นางสาววิมลมาศ ชนะโยธานางสาวสุธิดา แก้วดูเพชรบูรณ์โรงเรียนหนองไผ่948
นางสาวศศิธร แพงไตรนางสาวภคพร เริญศรีเพชรบูรณ์โรงเรียนหนองไผ่929
นางสาวกุสุมา เข็มมุขปภศานางสาวเขมิกา เข็มมุขปภศาลำพูนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน9210

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวประสิตา เบ้าทอง เด็กชายณภัทร อภิพุทธิกุลสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี851Q
นางสาววิมลมาศ ชนะโยธานางสาวสุธิดา แก้วดูเพชรบูรณ์โรงเรียนหนองไผ่812Q
เด็กชายนพกร อาทิตย์ทองเด็กหญิงธัญยธรณ์ จันทร์เอี่ยม ขำพงศ์สุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี783Q
นางสาวกุสุมา เข็มมุขปภศานางสาวเขมิกา เข็มมุขปภศาลำพูนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน783Q
นางสาวธนทิพย์ อ่อนนิวันนางสาวพิชชาพร เกตุวงษ์สุโขทัยโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม735Q
นายศุภวิทย์ ศานติวิมลดี นายภูคำ ลุงใจ เชียงใหม่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ716
นางสาว ญาณัจฉรา มานะโสนางสาว อุษา ไกรสรเชียงใหม่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม697
นายภูริภัทร ทวีชาติ นายพิภพ ลุงต๊ะ เชียงใหม่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ678
นางสาวกวิสรา ทรัพย์มากนางสาวภัคภร ขันกสิกรรมกำแพงเพชรโรงเรียนขาณุวิทยา469

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวศศิธร แพงไตรนางสาวภคพร เริญศรีเพชรบูรณ์โรงเรียนหนองไผ่100.31Q
นายพัชฏะ สุจิตธรรมนางสาวณัฐวิมล เกตุพันธ์สุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี96.32Q
นางสาวมนัญชญา ละอองปลิวนางสาวน้ำเหนือ นิลอำพรเพชรบูรณ์โรงเรียนหนองไผ่963Q
เด็กหญิงศุภาวรรณ อยู่ทองเด็กหญิงสุภัทรสร จินดาธรรมสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี86.64Q
นางสาวเกวลี ธรรมขันธ์นางสาวครีญา ยะธะนะลำพูนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน75.75Q
นายชินภัทร ทองก้อนนายธนกร ศรีงามกำแพงเพชรโรงเรียนขาณุวิทยา64.76
นายปิยพัทธ์ จันทร์แหยม นายกรพิพัฒน์ กิ่งก้านสุโขทัยโรงเรียนอุดมดรุณี57.37
นางสาววริศรา ลาพุ นางสาวพัชรี พิมลยรรยง เชียงใหม่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ52.68
นางสาวณัฐชนิดา ธูปเอี่ยม นางสาวกรกนก วิชัยศรี เชียงใหม่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ19.79