Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ภาค 4

รับสมัคร

วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566

ประชุมผู้จัดการทีม

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

แข่งขัน

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมอันดับผล
เด็กชายจงรัก สร้อยธรรมาเด็กชายภักดี สร้อยธรรมานราธิวาสโรงเรียนสุไหงโกลก521311831Q
เด็กชายสดุดี แสวงวิทย์เด็กชายชัยธวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ภูเก็ตชมรมบริดจ์จังหวัดภูเก็ต3153842Q
ด.ช.วีรศรุต อุเส็นด.ช.พสิษฐ์ ปรางทองตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร91-66253Q
ด.ญ.พลอยปภัส สังขารา ด.ญ.วิมพ์วิภา เจริญนิตินนท์ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร-55-22-774Q
ด.ช.เจษฎาภรณ์ ซิ้วเยวด.ญ.นลินทิพย์ เจริญสุขตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร-42-56-985
ด.ญ.พัชร์เฟื่อง ทิพย์ธนสารด.ญ. ณัชริญา พูนสูงเนินตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร-77-40-1176

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบบ่าย (ชิงสิทธิ์)

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นาย สราภิวัฒน์ สังข์ช่วยนาย นราวิชญ์ เพ็ชรทิพย์กระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์3381Q
นายนรวิชญ์ ธนสมบัติมงคลนางสาวกษิรา หวังคุณากรนราธิวาสชมรมกีฬาบริดจ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส2292Q
นางสาวชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวลนางสาวกนกพร ดำเนินงามกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1183Q
นายปัณณวัฒน์ อ่องสกุลนายพลกฤต จินดากูลนราธิวาสชมรมกีฬาบริดจ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส934Q
นายกิตติธัช เม่าทองนายสุทธิรักษ์ ทองชูดำพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง275
นางสาวฐิตาภา บุญสมนางสาวปาล์มมีลี่ ฮารงนราธิวาสโรงเรียนสุไหงโกลก126
นายชลันธร อินทร์อักษรนายธนพิชญ์ เพชรไข่พัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง-917
นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์อุ่นเด็กหญิงศินันรัตน์ เลิศพูนสวัสดิ์ภูเก็ตชมรมบริดจ์จังหวัดภูเก็ต-1958
น.ส.อภิญญา สิงห์อินทร์น.ส.ธนิสรา จำปาตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ-2249
นายไกรสร แซ่ตันนายณัฐพล เดียวซิงห์สุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-30710

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวฐิตาภา บุญสมนางสาวปาล์มมีลี่ ฮารงนราธิวาสโรงเรียนสุไหงโกลก1801Q
นาย สราภิวัฒน์ สังข์ช่วยนาย นราวิชญ์ เพ็ชรทิพย์กระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์852Q
นายกิตติธัช เม่าทองนายสุทธิรักษ์ ทองชูดำพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง623Q
นางสาวชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวลนางสาวกนกพร ดำเนินงามกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์204Q
นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์อุ่นเด็กหญิงศินันรัตน์ เลิศพูนสวัสดิ์ภูเก็ตชมรมบริดจ์จังหวัดภูเก็ต-325Q
นายชวิศ อัมพรนางสาววลัยลักษณ์ แก้วลายตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร-806
นายพีรพัฒน์ กุกู้มาตรนางสาวฐาปนี ศรีสงครามสุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-957
น.ส.จตุพร อิ่มจิตรน.ส.ณัฐชเนตร สินทองตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ-1408

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายนรวิชญ์ ธนสมบัติมงคลนางสาวกษิรา หวังคุณากรนราธิวาสชมรมกีฬาบริดจ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส2831Q
นายปัณณวัฒน์ อ่องสกุลนายพลกฤต จินดากูลนราธิวาสชมรมกีฬาบริดจ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส1452Q
นายไกรสร แซ่ตันนายณัฐพล เดียวซิงห์สุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา73Q
นายชลันธร อินทร์อักษรนายธนพิชญ์ เพชรไข่พัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง54Q
น.ส.อภิญญา สิงห์อินทร์น.ส.ธนิสรา จำปาตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ-685Q
นาย ตะวัน พวงภู่นาย ณัฐวุฒิ สืบกระพันธ์กระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์-766
นางสาวฐิติมา บัวทันนางสาวลลิตภัทร เชื้อพุฒกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์-877
นายธีรเมธ นาคพลนายอาศิส ยูโซ๊ะเป๊าะยุ ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร-2098

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รอบบ่าย (รอบชิงสิทธิ์)

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กชายทีปรกร รังสฤษฏ์พิพัฒน์ เด็กหญิงกันอารีญา ทองอ่วม นราธิวาสโรงเรียนสุไหงโกลก1201Q
เด็กหญิงนูรอัย มามุเด็กชายศราชนนท์ ประมูลศิลป์นราธิวาสโรงเรียนสุไหงโกลก1192Q
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ขาวสุดเด็กหญิงปรีชญา ปานมั่งคั่งพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง1183Q
เด็กชายพระนาย จุลเสวกเด็กหญิงอริณธร์ วิรวัชร์กวินภูเก็ตชมรมบริดจ์จังหวัดภูเก็ต1174Q
ด.ญ.ณัฐณิชา รักทองด.ญ.ธนภรณ์ คล้ายวิเศษกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1145
เด็กชายรัชกฤช ทาแกงเด็กชายพีรวิชญ์ ปริญญานิยมภูเก็ตชมรมบริดจ์จังหวัดภูเก็ต1126
ด.ญ.กรกันยา ชูกลิ่นด.ญ.ภานรินทร์ รัตนรัตน์ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1107
ด.ญ.ยุพาภร ปรีชาด.ญ.นภัสสร ชัยเพชร์ ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1028
ด.ญ.ณิชกานต์ ศรีสุทัศน์ด.ญ.พิมนภา สามชุมตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร899
เด็กหญิงนัยน์ปพร เลื่อนเเก้วเด็กหญิงชฎารัตน์ ตันต้าวพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง7910

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กหญิงนูรอัย มามุเด็กชายศราชนนท์ ประมูลศิลป์นราธิวาสโรงเรียนสุไหงโกลก1561Q
เด็กชายพระนาย จุลเสวกเด็กหญิงอริณธร์ วิรวัชร์กวินภูเก็ตชมรมบริดจ์จังหวัดภูเก็ต1272Q
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ขาวสุดเด็กหญิงปรีชญา ปานมั่งคั่งพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง1103Q
ด.ญ.ยุพาภร ปรีชาด.ญ.นภัสสร ชัยเพชร์ ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1094Q
ด.ญ.ณิชกานต์ ศรีสุทัศน์ด.ญ.พิมนภา สามชุมตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1085Q
เด็กชายธีรวัชร อินชอบเด็กหญิงปานตา เจริญกิจนราธิวาสโรงเรียนสุไหงโกลก1076
ด.ญ.ปกฉัตร ถังมณีด.ญ.อรพิชญ์ มากสุขตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ1057
ด.ญ.เสาวรส หนูช่วยด.ญ.ภัครจิรา แดงกุลตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1048
เด็กหญิงวิศรุตา ขาวนุ้ยเด็กหญิงศุภวรรณ ชูแสงพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง959
เด็กหญิงธีรกานต์ สุดหีดเด็กหญิงเนตรนภา ถนอมมากสุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา5910

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กชายทีปรกร รังสฤษฏ์พิพัฒน์ เด็กหญิงกันอารีญา ทองอ่วม นราธิวาสโรงเรียนสุไหงโกลก1441Q
ด.ญ.ณัฐณิชา รักทองด.ญ.ธนภรณ์ คล้ายวิเศษกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1402Q
เด็กชายรัชกฤช ทาแกงเด็กชายพีรวิชญ์ ปริญญานิยมภูเก็ตชมรมบริดจ์จังหวัดภูเก็ต1393Q
เด็กหญิงนัยน์ปพร เลื่อนเเก้วเด็กหญิงชฎารัตน์ ตันต้าวพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง1254Q
ด.ญ.กรกันยา ชูกลิ่นด.ญ.ภานรินทร์ รัตนรัตน์ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1125Q
เด็กหญิงณัฐรดี ทองพุ่มเด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์กระจ่างพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง1026
เด็กชายคณุตม์ศร ชีวไมตรีวงศ์เด็กชายธีร์ธนัตถ์ อิสระพงศ์ภักดีภูเก็ตชมรมบริดจ์จังหวัดภูเก็ต967
ด.ช.กษิดิ์เดช อโณทัยด.ช. นคราช สมาธิตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ848
ด.ญ.กมลทิพย์ เพ็ชรสนั่น ด.ญ.พัชรี เพลาเพลิดตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร709
เด็กชายกฤตภาส โชติเด็กชายธนากร เรืองทองสุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา6810

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบบ่าย (รอบชิงสิทธิ์)

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นาย ปิยพงษ์ พิศาลนาย กันต์กมล แก้วช่วยกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1421Q
นางสาวปิ่นมนัส คนดีเด็กหญิงบุญยกร นวลละอองกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1212Q
นางสาวนัสริน วรรณานางสาวเอวิตรา ทองหยู่ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1183Q
นายสิทธิเดช แก้วมณีนายภาคภูมิ เลขกุลกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1164Q
นางสาวเนตรนภา งามปลอดนายอัลวาห์ เตะหนอนตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1165
นางสาวสุชาวดี ฤทธิขาบนางสาวสายน้ำ การพร้อมกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1036
น.ส.อินทุกานต์ เพ็ชรพันธ์ด.ญ. นาเดีย บุตรหลำกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1027
นายพีรวิชญ์ สาธุสิทธิ์นายศุภกร พลพิชัยสุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา1008
น.ส.ณัฐพร กิ้มเฉี้ยงด.ญ.ชญานิศ สุพรรณรัตน์ตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ919
นางสาวอมรรัตน์ รอดปานนางสาวกุลปริยา ชุมปัญญากระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์7110
**อันดับ 4 ชนะ อันดับ 5 ด้วยคะแนน Head to head

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวปิ่นมนัส คนดีเด็กหญิงบุญยกร นวลละอองกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1591Q
นายพีรวิชญ์ สาธุสิทธิ์นายศุภกร พลพิชัยสุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา1582Q
นางสาวอมรรัตน์ รอดปานนางสาวกุลปริยา ชุมปัญญากระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1582Q
น.ส.อินทุกานต์ เพ็ชรพันธ์ด.ญ. นาเดีย บุตรหลำกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1404Q
นางสาวนัสริน วรรณานางสาวเอวิตรา ทองหยู่ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1265Q
นายคฑายุทธ์ บุระเนตรนายพีรพัฒน์ ทองเสน่ห์ตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1176
นายชยากร ไอยะรานางสาวภาสพิชญ์ เยาวนากระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1157
น.ส วีรยา ศรีดี น.ส ลลนา บุญดำตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ1108
นายโพธิกร เกื้อสุขนายสรสิช จิณรัฐพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง1099
นายจิระพงศ์ รอดคืนนายกิตติคุณ แพทย์ไชยวงษ์ตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ10810
นางสาวอนันตญา นวลนาคนางสาวสุวพัชร ละอองนวลตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ9311
น.ส.ณิชนันท์ นวลพงษ์น.ส.อทิติยา หัวหินตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ8712
น.ส.นันทภัค ร่วมสุข น.ส.นรมน ทองรองตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ8013

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวเนตรนภา งามปลอดนายอัลวาห์ เตะหนอนตรังโรงเรียนกันตังพิทยากร1601Q
นาย ปิยพงษ์ พิศาลนาย กันต์กมล แก้วช่วยกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1572Q
นายสิทธิเดช แก้วมณีนายภาคภูมิ เลขกุลกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1553Q
น.ส.ณัฐพร กิ้มเฉี้ยงด.ญ.ชญานิศ สุพรรณรัตน์ตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ1274Q
นางสาวสุชาวดี ฤทธิขาบนางสาวสายน้ำ การพร้อมกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1215Q
เด็กชายกฤษณะ โกปาลนายสมชาย ใจบุญสุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา1176
นายราชเดช จันทร์ช่วยนายตุลยวัตร ผ่อนย่องตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ1157
นางสาว พัชริญา กรดแก้ว นางสาว พรรณภัทร เขาทองกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์1148
นางสาวธวัลรัตน์ ชุ่มชื่นนางสาวอัฐภิญญา ศรีรักษ์ ตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ1089
นางสาว กัลญาลักษณ์ อ่วมเปี่ยมนางสาว จิรกาล ศรีสัตบรรณกระบี่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์10210
น.ส.พิชญา งามขำ น.ส.อาภาศิริ วงศ์มากตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ9911
นางสาวฝนทิพย์​ เอี้ยว​เหล็ก​ นางสาวนุชไลลา เจ๊ะอุเซ็ง ตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ9412
นายวรเดช วงษ์สุนทรนายภาคิน จันทร์แดงสุราษฎร์ธานีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา9113