Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ภาค 3

รับสมัคร

วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566

ประชุมผู้จัดการทีม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

แข่งขัน

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566

กล้องตัวที่ 2

https://us06web.zoom.us/j/85212546620?pwd=anJsWFpGcHlsVjR5SC9RRXFNdDFrdz09

Meeting ID: 852 1254 6620

Passcode: 185733

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมอันดับผล
เด็กชายธนกฤต เจริญรัตนชัยเด็กชายชนพล หลงพลอยพัดอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1321432751Q
เด็กหญิงกวิสรา อุคำเด็กหญิงพิณนภา ทิพย์ประพันธ์มุกดาหารโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์1571072642Q
เด็กชายกฤษณ์ เรืองริวงค์เด็กชายธนวัฒน์ หลักแหลมหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1251232483Q
เด็กหญิง พิมพ์สราญ ลือสุวรรณกิจเด็กหญิงอัณณา นันทสำเริงอุบลราชธานีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช1231092324Q
เด็กชายปกรณ์เกียรติ หยาดน้ำเด็กชายพูลนะทรัพย์ จันทะมาศยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1151062215
เด็กหญิงรัญชนา ปัตตานีเด็กหญิงกีรติกา สาลีมุกดาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร120972176
เด็กชายพิภัช นามลีเด็กชายรวินวัฒน์ ปาทาหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา981082067
เด็กชายเจษฎา สมพงศ์เด็กชายยศกร ศิลาบุตรอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร771141918
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้ววงศ์ เด็กหญิงณัฐธิฌา โยเหลาอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร721031759
เด็กหญิงปุณยวีร์ สิงห์ขาวเด็กหญิงเบญจมาพร จางจิตรอุดรธานีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง617013110

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์บ่าย

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายพงศธร เบ้าจันทร์นายอนุพงษ์ รักขะเสนหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1191Q
นางสาวสิริยากร จันทิชัยนางสาวสุวนันท์ บุตรพรมอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1152Q
นายปภังกร คันธีนายภูรีพัฒน์ เมืองสุยหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1143Q
นางสาวกัญญภัทร บุญธรรมนางสาวปัทมพร ยะโสศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ1134Q
นายสุภกร ปรีการนายสิปปภาส นางามกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1125
นายพีระพันธ์ ประสมคำนายเกียรติชัย นนทะบุตรยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1116
นายรัฐศาสตร์ แสงกล้านายเศรษฐพงศ์ มหาปู่ทนกาฬสินธุ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร1077
นายปรัชญา หาญกุลนายพัชนะชัย ฤทธิสิงห์หนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1068
นายปัฐพงษ์ แสงหมื่นนายธีรเมธ อัครเหมพัฒน์อำนาจเจริญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม1029
นายธนกฤต สาวงศ์นามนายพชรพล ทุนประเทืองอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร8110

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์บ่าย

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายพีรวิชญ์ จำปีนายธนภัทร โพธิ์สิงห์อุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1391Q
นางสาวจันทิมา ศรีเจริญนางสาวกวิสรา พลหาญอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญ1172Q
นายพีระพัฒน์ พิกุลรัตน์นายพัชรพล สารมานิตย์อุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1013Q
นายธรรมสถิตย์ สวนหมากนายยุทธเดช คำพรยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม574Q
นายณัฐพล ทิวงศ์นายภูวดล กาละพันธ์อำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร495
นายชัยวัฒน์ ค่ายรัตนชัยนายวีระพงษ์ ประสมคำยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม146
นายนิธิวัฒน์ เวียงนนท์นายรัชชานนท์ รื่นจิตต์ยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม37
นางสาวเปรมกมล กาลปักษ์นางสาวสวรรยา ทองยืนยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม-88
นางสาวหนึ่งฤทัย สิทธิสังข์นายธนดล ลันศรีสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา-2209
นายตติพล พลพาณิชย์นายวิชญะ ทองศรีพงษ์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน-25210

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์เช้า สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายปภังกร คันธีนายภูรีพัฒน์ เมืองสุยหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1501Q
นายรัฐศาสตร์ แสงกล้านายเศรษฐพงศ์ มหาปู่ทนกาฬสินธุ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร1252Q
นายสุภกร ปรีการนายสิปปภาส นางามกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1213Q
นายปัฐพงษ์ แสงหมื่นนายธีรเมธ อัครเหมพัฒน์อำนาจเจริญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม1154Q
นายธนกฤต สาวงศ์นามนายพชรพล ทุนประเทืองอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1015Q
นายธนทัต แสงสารพันธ์นายเดชอนันต์ วิชาสารกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1006
นางสาวกันยรัตน์ ทูลนอกนางสาวภัทรพร โตพิทักษ์มหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร1007
นายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์นางสาวพัฒน์นรี กันแม้นศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ938
นางสาวสุดารัตน์ แพทย์เมืองจันทร์นางสาวธนัชชา เรืองบุตรอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา899
นางสาวภัทรศยา ขันทะชานางสาวจารุรินทร์ จันทร์สมขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน8610

วันอาทิตย์เช้า สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายพีระพันธ์ ประสมคำนายเกียรติชัย นนทะบุตรยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1291Q
นางสาวสิริยากร จันทิชัยนางสาวสุวนันท์ บุตรพรมอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1202Q
นางสาวกัญญภัทร บุญธรรมนางสาวปัทมพร ยะโสศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ1173Q
นายปรัชญา หาญกุลนายพัชนะชัย ฤทธิสิงห์หนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1134Q
นายพงศธร เบ้าจันทร์นายอนุพงษ์ รักขะเสนหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1095Q
นางสาวกัลป์ณิศา พันธุ์ทองนางสาวกชพร ชัยพัฒน์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1086
นายนิธิกร แสงสุขนายพฤกษ์ ธรานนท์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1037
นายกันต์เตชัส บุญสนนางสาวปาลิตา เติมบุญศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา988
นายธีรพัฒน์ อัคตินายณัฐวุฒิ กลับเจริญกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี959
นายคิมหันต์ จุ่นสนนายตั้งปณิธาน โมสกุลสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา8810

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์เช้า สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายธรรมสถิตย์ สวนหมากนายยุทธเดช คำพรยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม3101Q
นายณัฐพล ทิวงศ์นายภูวดล กาละพันธ์อำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร2152Q
นายชัยวัฒน์ ค่ายรัตนชัยนายวีระพงษ์ ประสมคำยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1593Q
นางสาวหนึ่งฤทัย สิทธิสังข์นายธนดล ลันศรีสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา1184Q
นายตติพล พลพาณิชย์นายวิชญะ ทองศรีพงษ์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน495Q
นางสาวพัชราภา สัตตะพันธ์นางสาวน้ำเพชร น้อยสีเหลืองอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร-226
นางสาวปิยะธิดา ปะสาวะกานางสาวณภัทร ปะตาทะโยมหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี-757
นางสาวกฤตติยากร ลาลุนนางสาวภิรมย์พร ศรีษะคำยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม-1298
นายธนากร พลธิราชนางสาวเทียวชลธาร ทานาลาดสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา-3009
นายชัยชนะ สร้อยมาลัยนายธาวิน บัวชุมสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา-32510

วันอาทิตย์เช้า สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายพีรวิชญ์ จำปีนายธนภัทร โพธิ์สิงห์อุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร259.71Q
นางสาวเปรมกมล กาลปักษ์นางสาวสวรรยา ทองยืนยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม116.32Q
นายนิธิวัฒน์ เวียงนนท์นายรัชชานนท์ รื่นจิตต์ยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1103Q
นายพีระพัฒน์ พิกุลรัตน์นายพัชรพล สารมานิตย์อุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร454Q
นางสาวจันทิมา ศรีเจริญนางสาวกวิสรา พลหาญอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญ395Q
นายฟิลิปป์ โกมาร์นายธีระศักดิ์ ภูจิกมั่นสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา-336
นางสาวกัญจนพร ดงภูยาวนายพณวัตร สุวรรณเจริญสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา-63.37
นายณัฐพงษ์ นนท์ไพวันนายอะกิร่า โอริทานิสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา-198.58
นายพัชรพล คำพิชิตนายณฐพงศ์ บุญพิทักษ์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน-279.79

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

วันเสาร์เช้า สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กชายพิภัช นามลีเด็กชายรวินวัฒน์ ปาทาหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1471Q
เด็กหญิงพิมพิศุทธิ์ ซื่อตรงเด็กหญิงปภสร มณีรอดขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1402Q
เด็กชายธนกฤต เจริญรัตนชัยเด็กชายชนพล หลงพลอยพัดอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1283Q
เด็กหญิงปุณยวีร์ สิงห์ขาวเด็กหญิงเบญจมาพร จางจิตรอุดรธานีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง1234Q
เด็กชายสิรธีร์ แดงชาครเด็กชายชิษณุชา นาเมืองรักษ์มุกดาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร1055Q
เด็กหญิงกฤติมา กระจ่างจิตร์เด็กหญิงกวินทิพย์ น้อยทรงมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา1026
เด็กหญิงวนัสนันท์ ไวสู้ศึกเด็กหญิงกนกขวัญ ไพนอกกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี977
เด็กหญิงธิดาพร ประทุมมาศเด็กหญิงวนิดา นนทะคุณอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา868
เด็กชายณัฐภัทร รินทะระเด็กหญิงธัญญาพัฒน์ เยรัมย์มหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร839
เด็กชายนนทพัทธ์ นนทะการเด็กหญิงรักษณาลี เจริญรัตนาสกุลศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา6910

วันเสาร์เช้า สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กชายกฤษณ์ เรืองริวงค์เด็กชายธนวัฒน์ หลักแหลมหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1341Q
เด็กหญิงกัลย์กมล วะราบุตรเด็กหญิงจินตภัทร์ ท้าวทองศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา1332Q
เด็กหญิงวริสราภรณ์ บุบผาเด็กหญิงอัญชลีภรณ์ ยิ่งยงมหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร1143Q
เด็กชายพชรพล เสียงล้ำเด็กหญิงณัฐณิชา แสนสุขมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา1114Q
เด็กชายปกรณ์เกียรติ หยาดน้ำเด็กชายพูลนะทรัพย์ จันทะมาศยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1095Q
เด็กหญิงอารยา นันทพานิชเด็กหญิงอมรรัตน์ เง่าสุขอุดรธานีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง1086
เด็กหญิงสุดารา กันภัยเด็กหญิงกมลชนก พลไชยอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา1057
เด็กหญิงเทวิการ์ หอมทองเด็กหญิงสุภาวดี ไกรกิจราษฎร์มหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร998
เด็กหญิงรุจาภา อำภวาเด็กหญิงปุญญพัฒน์ นาถมทองกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี899
เด็กหญิง พาขวัญ ปิ่นอนันต์สกุลเด็กหญิง สุชญา มั่นยืนอุบลราชธานีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช7810

วันเสาร์เช้า สาย C

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กหญิงกวิสรา อุคำเด็กหญิงพิณนภา ทิพย์ประพันธ์มุกดาหารโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์1401Q
เด็กชายอนุรักษ์ บุญอาสาเด็กชายนพณัฐ ประจันทะสียโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1282Q
เด็กหญิง พิมพ์สราญ ลือสุวรรณกิจเด็กหญิงอัณณา นันทสำเริงอุบลราชธานีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช1223Q
เด็กชายเจษฎา สมพงศ์เด็กชายยศกร ศิลาบุตรอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1204Q
เด็กหญิงเปรมมนัชญา เปรมศรีเด็กหญิงธัญญรัตน์ สาบุตรขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1125Q
เด็กชายกีรติ สมาขันธ์เด็กหญิงมานิดา คนัพพ์หนองคายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย1016
เด็กหญิงณัฐธิดา ภารวงษ์เด็กชายเขษมศักดิ์ สุวรรณรัตน์มหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร927
เด็กหญิงพรธิดา ไตรยวงค์เด็กชายจักรภพ อุทัยมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา908
ด.ญ.สุธิมา คำศรีด.ญ.ภิรญา ยืนสุขอำนาจเจริญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม889
เด็กหญิงภัทรวดี กองเงินเด็กหญิงนันทัชพร พันธสาอุดรธานีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง8710

วันเสาร์เช้า สาย D

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กหญิงณัฐณิชา มณีเนตรเด็กหญิงจิดาภา โยธาภักดีอุดรธานีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง1001Q
เด็กหญิงนภัทรวดี พันธุระเด็กหญิงอริส สังข์สุขอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา922Q
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้ววงศ์ เด็กหญิงณัฐธิฌา โยเหลาอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร913Q
เด็กชายธนพัฒน์ พิเดชเด็กชายไชยภัทร กงล้อมศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา784Q
เด็กหญิงรัญชนา ปัตตานีเด็กหญิงกีรติกา สาลีมุกดาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร725Q
เด็กชายภูริวัจน์ เชื้อลิ้นฟ้าธนัตเด็กหญิงรติอร โพธิ์อุดมขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน676
เด็กชายธนวินท์ เสียงล้ำเด็กหญิงธนภรณ์ จุลสมมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา607
นายธนกร สุทธิประภาเด็กหญิงศรัญรัตน์ เจือจันทร์หนองคายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย518
เด็กหญิงวิชญาดา กิจนอก เด็กชายวีระวัฒน์ ยอดเจริญมหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร379

วันเสาร์บ่าย สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กชายธนกฤต เจริญรัตนชัยเด็กชายชนพล หลงพลอยพัดอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร132.31Q
เด็กชายกฤษณ์ เรืองริวงค์เด็กชายธนวัฒน์ หลักแหลมหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา126.82Q
เด็กหญิงกวิสรา อุคำเด็กหญิงพิณนภา ทิพย์ประพันธ์มุกดาหารโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์125.83Q
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้ววงศ์ เด็กหญิงณัฐธิฌา โยเหลาอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร111.34Q
เด็กหญิง พิมพ์สราญ ลือสุวรรณกิจเด็กหญิงอัณณา นันทสำเริงอุบลราชธานีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช108.35Q
เด็กหญิงกัลย์กมล วะราบุตรเด็กหญิงจินตภัทร์ ท้าวทองศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา104.86
เด็กชายสิรธีร์ แดงชาครเด็กชายชิษณุชา นาเมืองรักษ์มุกดาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร100.87
เด็กหญิงเปรมมนัชญา เปรมศรีเด็กหญิงธัญญรัตน์ สาบุตรขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน98.88
เด็กชายอนุรักษ์ บุญอาสาเด็กชายนพณัฐ ประจันทะสียโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม94.39
เด็กหญิงนภัทรวดี พันธุระเด็กหญิงอริส สังข์สุขอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา76.810

วันเสาร์บ่าย สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
เด็กชายปกรณ์เกียรติ หยาดน้ำเด็กชายพูลนะทรัพย์ จันทะมาศยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1381Q
เด็กหญิงปุณยวีร์ สิงห์ขาวเด็กหญิงเบญจมาพร จางจิตรอุดรธานีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง1312Q
เด็กหญิงรัญชนา ปัตตานีเด็กหญิงกีรติกา สาลีมุกดาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร1263Q
เด็กชายเจษฎา สมพงศ์เด็กชายยศกร ศิลาบุตรอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1254Q
เด็กชายพิภัช นามลีเด็กชายรวินวัฒน์ ปาทาหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1225Q
เด็กหญิงพิมพิศุทธิ์ ซื่อตรงเด็กหญิงปภสร มณีรอดขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน986
เด็กหญิงวริสราภรณ์ บุบผาเด็กหญิงอัญชลีภรณ์ ยิ่งยงมหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร897
เด็กหญิงณัฐณิชา มณีเนตรเด็กหญิงจิดาภา โยธาภักดีอุดรธานีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง868
เด็กชายพชรพล เสียงล้ำเด็กหญิงณัฐณิชา แสนสุขมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา859
เด็กชายธนพัฒน์ พิเดชเด็กชายไชยภัทร กงล้อมศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา8010

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันเสาร์เช้า สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายรัฐศาสตร์ แสงกล้านายเศรษฐพงศ์ มหาปู่ทนกาฬสินธุ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร1311Q
นายกันต์เตชัส บุญสนนางสาวปาลิตา เติมบุญศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา1312Q
นางสาวอริศรา คำอาจนางสาวนพรัตน์ ประจันทะสียโสธรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์1273Q
นายปภังกร คันธีนายภูรีพัฒน์ เมืองสุยหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1264Q
นางสาวปวาริตา อภิแสงปัญญานางสาวอธิชา พรพิรุณโรจน์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1135Q
นายอเล็กซันเดะริ เลห์โตเน็นนายกัญจน์ มณีรอดขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1096
นางสาวณิลาภา วงศ์เตชะนางสาวณัฐภรณ์ แสวงจิตรสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา977
นางสาวพีรดา สุขเกษมนางสาวประภาพร ท่อชูมหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี948
นางสาวอาริยา ลาภนูนนางสาวญาณภัทร ลุผลอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา819
นายวีระพงษ์ หนุนฐิติพันธุ์นายนราธิป ธรรมวงศากาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี7110
**อันดับ 1 ชนะ อันดับ 2 ด้วยคะแนน Head to head

วันเสาร์เช้า สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายชลณวัฒน์ อัมรานางสาวสุธีธิดา เดชเสนอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1661Q
นายปัฐพงษ์ แสงหมื่นนายธีรเมธ อัครเหมพัฒน์อำนาจเจริญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม1332Q
นายธีรพัฒน์ อัคตินายณัฐวุฒิ กลับเจริญกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1064Q
นางสาวศิริกัญญา พะวัดทะนางสาวพิมพ์พิศา ปาละจูมมหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร1063Q
นางสาวสิริยาพร จำปาแดงนางสาวเพชรลดา จำปาแดงมหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี1045Q
นางสาวธีรนาฎ เรืองนิธิเศรษฐนางสาวณัฏฐ์นรี หงษ์วิศิษฐกุลขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1036
นางสาวปิ่นสุดา พึ่งภพนางสาววรินทร ไกยราชยโสธรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์967
นายวรชิต เชื้อขาวพิมพ์นายธราพงษ์ สีแลงกาฬสินธุ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร958
นางสาวอัจฉริยาพร ทองละมุลนางสาวพรรณปพร วังคะฮาตศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา899
นายสุทธิพงษ์ ชัยศิลป์นายณัฐกฤต เกษแก้วสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา8210
**อันดับ 3 ชนะ อันดับ 4 ด้วยคะแนน Head to head

วันเสาร์เช้า สาย C

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายอันดา เนียมเตียงนางสาวสุกัญญา ปัญญาอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1371Q
นางสาวกัลยรัตน์ อุ่นใจนายธนาธิป วินทะไชยยโสธรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์1342Q
นายกรมิษฐ์ ประทีปทองนายณัฐภัทร ภูนาเขียวกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1293Q
นายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์นางสาวพัฒน์นรี กันแม้นศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ1174Q
นางสาวอภิญญา อันทรินทร์เด็กหญิงกมลชนก อินทร์กำเนิดมหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร1125Q
นายปัทเมศย์ ยะไชยศรีนายศุภณัฐ พุทธายะสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา986
นายธนาธิป คำจำปา นายธนกร เหล่ารัตน์ กาฬสินธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม977
นางสาวจอมขวัญ งามยิ่งนางสาวฟ้าใส นิยมทองขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน928
นางสาวพิรดา กันหาสุระนายชัยพัทธ์ ตรีธวัชมหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี919
นางสาวศิริรัตน์ โนนสูงนายณัฏฐพงษ์ ปกิรณะอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญ7310

วันเสาร์เช้า สาย D

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวสิริยากร จันทิชัยนางสาวสุวนันท์ บุตรพรมอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร122.31Q
นางสาวจณิสตา บับภาวันดีนางสาวกมลชนก ขันชะลีศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ115.32Q
นางสาวกัลป์ณิศา พันธุ์ทองนางสาวกชพร ชัยพัฒน์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน114.53Q
นายคิมหันต์ จุ่นสนนายตั้งปณิธาน โมสกุลสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา113.84Q
นางสาวปราณปริยา เพียลานายจิรานุวัฒน์ ศรีสง่ายโสธรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์112.55Q
นายภัคพล นาเฟื่องล้อมนายฝากบุญ จตุเทนกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี109.56
เด็กหญิงธนภรณ์ เยรัมย์นางสาวปิยมาวดี โมสืบแสนมหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร108.57
นายพีรพล ปานนพภา นายอนุชิต ภูผาพลอยกาฬสินธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม105.88
นายวณัฐนันท์ โพธินายกิติบดินทร์ โภคทรัพย์เขียวขำอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญ1009
นายธรนินทร์ พิมเสนนายชยกร เรืองรัตน์มหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี7810

วันเสาร์เช้า สาย E

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวปุญญิศา สุเมธิวิทย์นางสาววริศรา ติยวรนันท์ศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ92.71Q
นายพีระพันธ์ ประสมคำนายเกียรติชัย นนทะบุตรยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม87.72Q
นางสาวธิดาเทพ พลบำรุงนางสาวศริสา สมศรีขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน813Q
นางสาวกันยรัตน์ ทูลนอกนางสาวภัทรพร โตพิทักษ์มหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร77.54Q
นายวทัญญู ภูกระจาบนายพีระยุทธ บุญหล้ามหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี75.25Q
นายจิรันธนิน จันทร์พันธ์เด็กหญิง อนุธิดา เดชวงศ์อำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญ65.66
นางสาวเกวลี ศรีมณีรัตน์นายพิสิฎฐ์พล วงษ์พุทธาหนองคายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย647
นายอธิวัฒน์ ดลปัดชานายสรวิชญ์ เกรียงไกรเวคินทร์กาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี61.78
นางสาวชุติมา เพ็ชรน้อย นายกิตติพงษ์ พนาวาส กาฬสินธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม42.79
นายศรวัสย์ โพธิ์เขียวนายวริทธิ์ธร ประเสริฐสังข์อำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา010

วันเสาร์เช้า สาย F

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวกาญจนา ปัตทาบาลนางสาวกชกร กาหลงศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา124.81Q
นางสาวกัญญภัทร บุญธรรมนางสาวปัทมพร ยะโสศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ1202Q
นางสาวกชนันท์ กมลรัตน์นางสาวญาณิศา คุ้มผลอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา115.33Q
นายณัฐกิตติ์ โถชารีนางสาววลัยพรรณ เพ็ชร์ประภาขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน111.84Q
นายพงษ์พิพัฒน์ โคตรเมืองยศนางสาวฑาณุมาศ พลภูเมืองหนองคายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย110.85Q
นางสาวณัฏฐวิตรา นารีนุชนางสาวณัฐนรินทร์ สมตนมุกดาหารโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์107.56
นายภาณุวัฒน์ ขันลุนนายชยพล ตรีธวัชมหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี1057
นายรชตะ แซ่ฟุ้งนายวชิรวิทย์ พูนเทกองกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1018
นางสาวพิมแพรวา บุญมาลี เด็กชายวชิรวิชญ์ กาญจนะกัณโหอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร929
นางสาวธีรดา ภูเผ่น นางสาวพิญญพัทธุ์ ราชพลแสนกาฬสินธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม929

วันเสาร์เช้า สาย G

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายปรัชญา หาญกุลนายพัชนะชัย ฤทธิสิงห์หนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา143.21Q
นางสาวภัทรศยา ขันทะชานางสาวจารุรินทร์ จันทร์สมขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน125.52Q
นายทัดภูมิ พรมบุตรนางสาวพัชราภา ผาแพนอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร116.53Q
นางสาวธิติวรดา เนื่องศรีนางสาววรรณกร แสงวงค์มหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี113.84Q
นายธนทัต แสงสารพันธ์นายเดชอนันต์ วิชาสารกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1105Q
นางสาวชลลดา ภูแช่มโชตินางสาวญาณิกา ติกาพันธ์กาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1046
เด็กชายธีภพ พวงพันธ์นายพัชรพล นันทะบัญศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา95.57
นางสาวภาริณี บุญเหลี่ยมนางสาวอัจฉราพร งอกงามอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา94.58
นายสุภกิณห์ วังกะสาเด็กชายปกป้อง ปันต๊ะมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา919
นายธนวัต จันทร์ดีนายพิพัฒน์พล บุตรศรีศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ8610

วันเสาร์เช้า สาย H

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายนิธิกร แสงสุขนายพฤกษ์ ธรานนท์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน144.81Q
นายสุภกร ปรีการนายสิปปภาส นางามกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี131.52Q
นายธนกฤต สาวงศ์นามนายพชรพล ทุนประเทืองอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร116.43Q
นางสาวสุดารัตน์ แพทย์เมืองจันทร์นางสาวธนัชชา เรืองบุตรอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา113.84Q
นายพงศธร เบ้าจันทร์นายอนุพงษ์ รักขะเสนหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา110.35Q
นางสาวรุ่งนิชารัตน์ พลงามนางสาวเบญญาภา ปั้นพินิจขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน110.36
นางสาวกนกทิพย์ ภูศรีนางสาวธนภรณ์ อุ่มจันสามหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี104.67
นางสาววาณี สุทธิดีนางสาวนรินรัตน์ จันทร์ไขโคตร สกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา102.58
นางสาวมาลีรัตน์ คุณราชนางสาวณัชชา ทาระวันศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา76.59
นางสาวอัญรัตน์ ทองดีนางสาวภัททิยาภร ตุดถีนนท์มุกดาหารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร69.510
**อันดับ 5 ชนะ อันดับ 6 ด้วยคะแนน Head to head

วันเสาร์บ่าย สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายพีระพันธ์ ประสมคำนายเกียรติชัย นนทะบุตรยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1261Q
นายสุภกร ปรีการนายสิปปภาส นางามกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1212Q
นางสาวกันยรัตน์ ทูลนอกนางสาวภัทรพร โตพิทักษ์มหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร1163Q
นายรัฐศาสตร์ แสงกล้านายเศรษฐพงศ์ มหาปู่ทนกาฬสินธุ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร1154Q
นางสาวสุดารัตน์ แพทย์เมืองจันทร์นางสาวธนัชชา เรืองบุตรอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา1145Q
นายณัฐกิตติ์ โถชารีนางสาววลัยพรรณ เพ็ชร์ประภาขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1126
นายชลณวัฒน์ อัมรานางสาวสุธีธิดา เดชเสนอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1107
นายวทัญญู ภูกระจาบนายพีระยุทธ บุญหล้ามหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี1068
นายพงษ์พิพัฒน์ โคตรเมืองยศนางสาวฑาณุมาศ พลภูเมืองหนองคายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย909
นางสาวจณิสตา บับภาวันดีนางสาวกมลชนก ขันชะลีศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ7010

วันเสาร์บ่าย สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายอันดา เนียมเตียงนางสาวสุกัญญา ปัญญาอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1411DisQ
นายปภังกร คันธีนายภูรีพัฒน์ เมืองสุยหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1392Q
นายกันต์เตชัส บุญสนนางสาวปาลิตา เติมบุญศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา1303Q
นายปัฐพงษ์ แสงหมื่นนายธีรเมธ อัครเหมพัฒน์อำนาจเจริญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม1134Q
นางสาวภัทรศยา ขันทะชานางสาวจารุรินทร์ จันทร์สมขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1105Q
นายธีรพัฒน์ อัคตินายณัฐวุฒิ กลับเจริญกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1106Q
นางสาวปุญญิศา สุเมธิวิทย์นางสาววริศรา ติยวรนันท์ศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ1057
นางสาวปวาริตา อภิแสงปัญญานางสาวอธิชา พรพิรุณโรจน์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน928
นางสาวธิติวรดา เนื่องศรีนางสาววรรณกร แสงวงค์มหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี709
นางสาวอริศรา คำอาจนางสาวนพรัตน์ ประจันทะสียโสธรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์7010
**อันดับ 1 Disqualified เนื่องจากผิดคุณสมบัติตามระเบียบข้อที่ 7.5

วันเสาร์บ่าย สาย C

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นางสาวสิริยากร จันทิชัยนางสาวสุวนันท์ บุตรพรมอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร1321Q
นายปรัชญา หาญกุลนายพัชนะชัย ฤทธิสิงห์หนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1292Q
นายนิธิกร แสงสุขนายพฤกษ์ ธรานนท์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1213Q
นางสาวกัลป์ณิศา พันธุ์ทองนางสาวกชพร ชัยพัฒน์ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1144Q
นางสาวกัญญภัทร บุญธรรมนางสาวปัทมพร ยะโสศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ1085Q
นายกรมิษฐ์ ประทีปทองนายณัฐภัทร ภูนาเขียวกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1006
นายทัดภูมิ พรมบุตรนางสาวพัชราภา ผาแพนอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1007
นางสาวกัลยรัตน์ อุ่นใจนายธนาธิป วินทะไชยยโสธรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์988
นางสาวกาญจนา ปัตทาบาลนางสาวกชกร กาหลงศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา969
นางสาวศิริกัญญา พะวัดทะนางสาวพิมพ์พิศา ปาละจูมมหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร8210

วันเสาร์บ่าย สาย D

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัดคะแนนอันดับผล
นายพงศธร เบ้าจันทร์นายอนุพงษ์ รักขะเสนหนองคายโรงเรียนสังคมวิทยา1391Q
นายธนกฤต สาวงศ์นามนายพชรพล ทุนประเทืองอุดรธานีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1302Q
นายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์นางสาวพัฒน์นรี กันแม้นศรีสะเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศ1303Q
นายธนทัต แสงสารพันธ์นายเดชอนันต์ วิชาสารกาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารี1204Q
นายคิมหันต์ จุ่นสนนายตั้งปณิธาน โมสกุลสกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา1115Q
นางสาวธิดาเทพ พลบำรุงนางสาวศริสา สมศรีขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1116
นางสาวสิริยาพร จำปาแดงนางสาวเพชรลดา จำปาแดงมหาสารคามโรงเรียนผดุงนารี1087
นางสาวกชนันท์ กมลรัตน์นางสาวญาณิศา คุ้มผลอำนาจเจริญโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา838
นางสาวปราณปริยา เพียลานายจิรานุวัฒน์ ศรีสง่ายโสธรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์819
นางสาวอภิญญา อันทรินทร์เด็กหญิงกมลชนก อินทร์กำเนิดมหาสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร6710

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ทุกคู่เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2จังหวัดโรงเรียน / สถาบัน / สังกัด
เด็กหญิงณัฐณิชา สิงหะเสนีนางสาวณัฐมน โยธารัตน์ยโสธรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เด็กชายวิทวัส แหล่งสนามเด็กชายภัทราวุธ เสนสารอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร
เด็กชายเฉลิมเขตร์ สายเมฆเด็กชายนครินทร์ เหลาตุลาอำนาจเจริญโรงเรียนนายมวิทยาคาร