Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ภาค 2

รับสมัคร

วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2566

ประชุมผู้จัดการทีม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

แข่งขัน

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

คะแนนรวมอันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
** อับดับ 2 หมดสิทธิ์แข่งขัน เนื่องจากผิดคุณสมบัติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมลำดับผล
ด.ญ. ยวิษฐา เกตุแก้วด.ญ. ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์เบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี159652241Q
เด็กหญิงธนภรณ์ พูมละเด็กหญิงพิมพ์อัปสร เสือสุดโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์621171792DisQ
เด็กชายมงคล สามภูศรี เด็กหญิงมนต์วารี บุตรดี โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)นครปฐม62-13493Q
เด็กหญิงปณพร ฉุยเนยเด็กหญิงกมลชนก แย้มพรายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี-8-5-134Q
ด.ญ. รมิดา ระดมกิจด.ญ. สุพิชชา อินทสรเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี-136-14-1505Q
เด็กชายธนธรรม เข็มศักดิ์สิทธิ์ เด็กชายวิสิฐ วงษ์สนิทโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี-139-150-2896

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

รอบชิงสิทธิ์

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนลำดับผล
เด็กชายกิตติกูล พิมแสงเด็กชายจิรายุ ศักดิ์อรุณชัยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี1291Q
เด็กหญิงกนกพร สุวรรณโณเด็กชายพงษ์พัฒน์ เอกพงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี1292Q
ด.ญ.พิชญธิดา รสเครือด.ญ.ภรภัทร ศรีอนันต์เบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี1243Q
เด็กหญิงณัฐนินทร เพิ่มนาม เด็กหญิงปภาดา รอดขาวโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี1204Q
ด.ญ.จุฑามาศ นุชนุ่มด.ญ.มณทิชา วงษ์ก้านตง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี1165
ด.ญ.นิตยา อินทร์คงด.ญ.ภัสร์สิริย์ นนทเบญจวรรณเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี1046
เด็กหญิงณัฐณิชา ขาวพรายเด็กหญิงนลินญา เสือคุ้มโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์967
เด็กชายทวีทรัพย์ เพิ่มทวี เด็กชายณัฏฐกรณ์ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี967
เด็กชายจิรพัส ธีระวงศ์ไพศาลเด็กชายชยพล ชื่นใจโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี839
เด็กหญิงจิดาภา เนตรสว่าง เด็กหญิงศุทธดา แก้วเทียมบุตรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี839

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนลำดับ
เด็กหญิงณัฐณิชา ขาวพรายเด็กหญิงนลินญา เสือคุ้มโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์1001
เด็กชายทวีทรัพย์ เพิ่มทวี เด็กชายณัฏฐกรณ์ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี902
เด็กชายจิรพัส ธีระวงศ์ไพศาลเด็กชายชยพล ชื่นใจโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี902
ด.ญ.พิชญธิดา รสเครือด.ญ.ภรภัทร ศรีอนันต์เบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี894
เด็กชายกิตติกูล พิมแสงเด็กชายจิรายุ ศักดิ์อรุณชัยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี865
เด็กชายดนัย เจริญหงษ์ษา เด็กหญิงนันทิดา จูมอญ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)นครปฐม776
เด็กหญิงชนาพร อรุณขจรศักดิ์ เด็กหญิงเปรมมนัส วัยพฤกษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี727
เด็กหญิงอภิชญา เรืองขจรเด็กหญิงวาระสา คุณเสงี่ยมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี688

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนลำดับ
เด็กหญิงจิดาภา เนตรสว่าง เด็กหญิงศุทธดา แก้วเทียมบุตรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี711
เด็กหญิงณัฐนินทร เพิ่มนาม เด็กหญิงปภาดา รอดขาวโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี542
ด.ญ.จุฑามาศ นุชนุ่มด.ญ.มณทิชา วงษ์ก้านตง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี542
เด็กหญิงกนกพร สุวรรณโณเด็กชายพงษ์พัฒน์ เอกพงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี524
ด.ญ.นิตยา อินทร์คงด.ญ.ภัสร์สิริย์ นนทเบญจวรรณเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี405
เด็กหญิงปิยาพร กุนาพืชเด็กหญิงน้ำเพชร ดีสุ่มโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์376
เด็กหญิงโสภิตา ยามานนท์ เด็กชายทองธนศักดิ์ ผิวงามโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี287

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมลำดับผล
นายอชิระ วงศ์นิติกรน.ส. ศุภรดา อาจารียวฒิเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี103741771Q
เด็กชายวุฒิพงษ์ แซ่ลี้ นางสาวแตงกวาโรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)นครปฐม87901772Q
นางสาวเขมิกา ขันวิชัยนางสาวภัคจิรา จันทร์พับโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี55891443Q
น.ส.กมลรัตน์ เอกเกษมสุขนายชญาณัฐ พรหมจรรย์เบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี59851444Q
น.ส.ศุภิสรา ภูวพานิชน.ส.พิชญากร เตี้ยซั้วเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี78601385
นายดิษณัชพงศ์ เลาหเจริญกุลนายพรรษา โพธิ์น้อยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี63731366
นายชัยวัฒน์ คุนาชน นายสิรวิชญ์ ฉัตรเจริญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี61751367
นางสาวครีตภัทร์ พรมสอน นางสาวพิชามญชุ์ หอสินชัยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี70601308
นายณัฐสิทธิ์ วันเย็นนายมนัสชัย กิจฉลองโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี72421149

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ได้สิทธิ์เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากจำนวนสมัครไม่เกินโควตา
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด
นางสาวชลดา ศรีพงษ์สุทธิ์ นางสาวจิณัฐตา อู่อำพรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี
นายศิรวิทย์ พงษ์ศักดิ์ นายอิทธิพล ชัยกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี
นางสาวชุติมณฑน์ สองสีดานางสาวพิชญาภัค จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์
นายณธรรศ บุญณรงค์นายธนกร อินทร์รจนาเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี