Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ภาค 1

รับสมัคร

วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 (ปิดรับสมัคร)

ประชุมผู้จัดการทีม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

แข่งขัน

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566

กล้องตัวที่สอง

https://us06web.zoom.us/j/85874252276?pwd=SG9WNVJLSEJWeGFqNGpIOFEyaG5JZz09

Meeting ID: 858 7425 2276
Passcode: 056345

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมอันดับ
นางสาวฤติมาภรณ์ รื่นยินดีนางสาวสุภาวลี บุญช่วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ69761451
เด็กชายอนวัชร เกาะแก้วเด็กชายวรากร สาระพงษ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว201101302
เด็กหญิงปาณิสรา โชติมงคลเด็กชายสุทธิศักดิ์ อุบลจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี-1121103
เด็กหญิงปริชญา อร่ามเรืองเด็กหญิงจันทิมา ทองนามโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี52-88-364
เด็กหญิงชนัญชิดา​ ธรรมซองเมืองเด็กหญิง​ชนา​กานต์​ ศรีสุขโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร12-68-565
เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทองคำเด็กชายเมธาพัฒน์ ทองคำโรงเรียนคลองใหม่สมุทรปราการ-81-14-956
เด็กหญิงปุณญิสา งามเอกเด็กหญิงจินต์จุฑา บัวแก้วโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี-61-37-987

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนเช้าคะแนนบ่ายคะแนนรวมอันดับ
นายชินธีร์ สายสิทธิ์นายสิรภพ แสงเถื่อนชมรมบริดจ์ระยองระยอง1502704201
นางสาววรินยุพา ภาระพงษ์นายนพดล อุระโสภณสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ333583912
นางสาวเมวริน จำรัสแนวนางสาวฐิติวัลค์ ปานโตโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว361702063
นางสาวบุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่นนางสาวพิมพิกา เเก้วนครโรงเรียนราชวินิตบางเเก้วสมุทรปราการ189122014
นางสาวอลิษา จันดาหารนางสาวอรอนงค์ ฝางคำโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว14871555
นางสาวจรรยพร พันธ์ตะนางสาวสุวิดา แสนสุดตาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว99131126
นางสาวเปมิกา ตรงงามด.ญ. วิชญาพร ตู้จินดาชมรมบริดจ์ระยองระยอง-9610597
นายกฤตพัฒน์ กอนเสนนายณภัทรสกรณ์ จำรัสพันธุ์โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี102-9668
นายศิริมงคล สังกรมนายทินกร สาระพงษ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว112-130-189
นางสาว รมณ เช็งนางสาว ศุภิชฎา สาครเย็นสังกัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร-225-109-33410
นางสาว เมธาวี ชื่นวารีย์นางสาว ภัทรนันท์ บัวขาวโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี-140-207-34711
นางสาว ปรายฝน คุ้มสมบัตินางสาว อภิชญา เสริมพงษ์ศิริโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี-173-194-36712
นางสาวสมิตา คูนำวัฒนานายณัฏฐนันท์ ตันติธารานุกุลโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร-235-199-43413

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รอบชิงสิทธิ์

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
ด.ญ ปรีญาภรณ์ ค่ายสงครามด.ญ ภุมรัตน์ คุ่ยขบวนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร1421
นายธนดล ธนพานิชกุลนายญาณวิชญ์ สิริปัญญาวิทย์ชมรมบริดจ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร1212
เด็กหญิงนริศษา เจริญสุขเด็กหญิงอาทิตตยา หนูด้วงโรงเรียนราชวินิตบางเเก้วสมุทรปราการ1203
เด็กหญิงกนกวรรณ สังขสุวรรณเด็กชายธนพล อุระโสภณโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ1084
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ธรรมค้าด.ญ.พิมพ์วลัญช์ ใหม่มณีโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร1075
ด.ช. อรัญ เฮนรี่ด.ช. พันกร บวมขุนทดโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี1056
นาย วิศรุต เข็มเพ็ชรนาย ปฐมพร เมืองคำโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี1047
ด.ญ.ปัญญ์ปรียา รอดฮวบด.ญ.คีรติ ผ่องโสภณโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร998
เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีนวลเด็กชายธนภัทร ผลไพบูลย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ969
เด็กหญิงธารารัตน์ ผดุงชาติเด็กชายสุวิศิษฏ์ อินทะเวโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี7810

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
นายธนดล ธนพานิชกุลนายญาณวิชญ์ สิริปัญญาวิทย์ชมรมบริดจ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร149.81
ด.ญ.ปัญญ์ปรียา รอดฮวบด.ญ.คีรติ ผ่องโสภณโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร138.82
เด็กหญิงกนกวรรณ สังขสุวรรณเด็กชายธนพล อุระโสภณโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ117.83
นาย วิศรุต เข็มเพ็ชรนาย ปฐมพร เมืองคำโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี107.34
เด็กหญิงนริศษา เจริญสุขเด็กหญิงอาทิตตยา หนูด้วงโรงเรียนราชวินิตบางเเก้วสมุทรปราการ106.35
เด็กหญิงปุณญาวี นาคะเด็กหญิงกฤติยาณี เสาม่วงโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ104.36
เด็กหญิงบุณยานุช สุพินิจเด็กหญิงปณิตา กำลังดีโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี1047
ด.ญ. ชลชญา ก่อสุวรรณสกุลด.ญ. ธวัลรัตน์ เตชะศิริพันธ์ชมรมบริดจ์ระยองระยอง968
น.ส. ปิ่นเพชร​ หมื่นทองน.ส ประภาศิริ สีสงค์โรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี89.39
น.ส. ศศิมา สว่างศรีน.ส. ริษา ผลคำโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี66.810

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
ด.ญ ปรีญาภรณ์ ค่ายสงครามด.ญ ภุมรัตน์ คุ่ยขบวนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร1071
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ธรรมค้าด.ญ.พิมพ์วลัญช์ ใหม่มณีโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร104.72
ด.ช. อรัญ เฮนรี่ด.ช. พันกร บวมขุนทดโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี82.63
เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีนวลเด็กชายธนภัทร ผลไพบูลย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ75.74
เด็กหญิงธารารัตน์ ผดุงชาติเด็กชายสุวิศิษฏ์ อินทะเวโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี725
เด็กชายพีรภัทร กองเขตเด็กชายอริยะ บุญประเสริฐโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ62.66
ด.ญ. จิรชญา อำไพด.ญ. ปณิตา อินทวงศ์ชมรมบริดจ์ระยองระยอง62.37
ด.ช. พิร์ธรรม โรจน์พลากรด.ญ. สิริการนต์ เภาพันธ์ชมรมบริดจ์ระยองระยอง48.38
นาย รชต สอดสีเด็กชายนัฐพงษ์ เฉลียวฉลาดโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี349

มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบชิงสิทธิ์

อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
นางสาวนภา คล่องกิจการค้านางสาวนลิน ชานุวัตรโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร1591
นางสาวจิรัตน์ดา พันธ์ตะนายรัชชานนท์ กุรุตโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว1322
นางสาวจุฑามาศ ศรีกลิ่นนางสาวกัญญารัตน์ เลิศลักษณ์ศิริกุลโรงเรียนราชวินิตบางเเก้วสมุทรปราการ1113
นายบัณฑิตวงศ์ มั่นหมายนางสาวนัทธนา จันศรีโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี1084
นายสุภจิตร ประสิทธินาวานายปรเมศวร์ ปกสุขโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร1075
นาย นพรุจ หนูรูปงามด.ช. กฤตภาส หนูรูปงามสังกัดชมรมบริดจ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร1056
นางสาวกุลธิดา ลากระสงค์นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สุระโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว987
นายนันทวัฒน์ อินทร์เจริญนายชญานนท์ บุญสัยโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร958
นางสาวปันนา มังกรพิศม์นางสาวณัฎฐา พลยศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร849
นายคเนศ คุณศรีนายวรพล นกงามโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี8110

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
นางสาวปันนา มังกรพิศม์นางสาวณัฎฐา พลยศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร161.71
นายบัณฑิตวงศ์ มั่นหมายนางสาวนัทธนา จันศรีโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี1522
นายสุภจิตร ประสิทธินาวานายปรเมศวร์ ปกสุขโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร142.83
นางสาวกุลธิดา ลากระสงค์นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สุระโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว1364
นางสาวจุฑามาศ ศรีกลิ่นนางสาวกัญญารัตน์ เลิศลักษณ์ศิริกุลโรงเรียนราชวินิตบางเเก้วสมุทรปราการ132.25
ปวริศา บุญกล้าพฤกษา สวัสดีโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร131.46
เด็กหญิงโยษิตา ชีวนรสุชากุลนางสาวธารวิมล มินะสิงห์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร122.87
นาย เทวินทร์ ชนแดงนาย พศวีร์ แปรงนารถโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร116.68
นางสาว ปภาวรินท์ มุ่งปั่นกลางนางสาวกนกวรรณ อู๋ใหญ่โรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี104.29
นางสาวพรชนัน ธิราชเกื้อกูลนางสาวนงนภัส ชูชื่นโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ103.210
นางสาวธนภรณ์ วงศ์อนุรักษ์ชัยนางสาวกัญญารัตน์ อรุณเรืองศิริเลิศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร10311
นางสาวเพชรมณี เเซ่ตั้งนางสาววิจิตรา หุ้นเจริญโรงเรียนราชวินิตบางเเก้วสมุทรปราการ77.412
นายกัณตภณ สิงหะนายศุภกร รุ่งฤทธิศักดิ์โรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร76.713

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
นางสาวจิรัตน์ดา พันธ์ตะนายรัชชานนท์ กุรุตโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว1031
นายคเนศ คุณศรีนายวรพล นกงามโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี1002
นาย นพรุจ หนูรูปงามด.ช. กฤตภาส หนูรูปงามสังกัดชมรมบริดจ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร943
นายนันทวัฒน์ อินทร์เจริญนายชญานนท์ บุญสัยโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร854
นางสาวนภา คล่องกิจการค้านางสาวนลิน ชานุวัตรโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร825
นางสาว ไอรินทร์ ศรีดารุณศิลป์นาย ชัยชนก ทิมละม่อมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ786
นางสาวณัฐนันท์ อดุลย์ธีรโสภณนางสาวกฤติกานต์ ประสงค์ผลชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ767
นางสาววาดศิลป์ โอษาติมากุลนางสาวอาภาศิริ มุสิงห์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร748
นางสาวบุญธิดา บุญเกิดนางสาวพิชญา สาพรึงโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร729
นายรัฐศาสตร์ ศรีสมพงษ์นายปวริศ วงศ์พานโรงเรียนราขวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร6510
นายภูรินทร์ แก้วพ่วงเสกนายชินดนัย วิรัตน์อโณทัยโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร5111
เด็กชายอานนท์ ไกรรอดนายพชรพล แสงศรีโรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี012