Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2

รับสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565

ลิงค์สำหรับแข่งขัน RealBridge (โปรดเข้าให้ถูกประเภทและรุ่น)

ใส่ชื่อ(เว้นวรรคครั้งเดียว)นามสกุล ภาษาไทย ในช่อง Fullname ใช้ถูกต้อง ระบบจะส่งท่านเข้าโต๊ะ โดยอัตโนมัติ

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
เด็กชายมงคล สามภูศรีเด็กชายนพดล พ่วงรอดโรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)นครปฐม5040901
ณัฐวุฒิ ทองสังข์พิมพ์อัปสร เสือสุดโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์4836842
เด็กหญิงกมลชนก แย้มพรายเด็กหญิงปณพร ฉุยเนยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี4240823
ชุติมณฑน์ สองสีดาพิชญาภัค จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์3443774
ณัฐวุฒิ ธัญญาภัครธนภรณ์ พูมละโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์2947765
เด็กหญิงมนต์วารี บุตรดีเด็กหญิงนันทิดา จูมอญโรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)นครปฐม3734716

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบชิงสิทธิ์

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
นางสาวปริณดา เสนานางสาววัลลภา ชีวกาญจน์โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม1231
นายชลวีร์ เสือกงลาดนายชิษณุพงศ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม1142
นายศิรวิทย์ พงษ์ศักดิ์นายอิทธิพล ชัยกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี1123
นายอชิระ เสาเมืองนายปิยะวัฒน์ ท้าวศรีเพ็ชรโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม1124
นางสาวรุ่งทิวา สิมมาเลาเต่านางสาวณัชชา มีทรัพย์โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม1085
นางสาวจุฑามาศ แก้วเกิดนายเปี่ยมสุข แสงม่วงตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์1066
นางสาวศุภิกาญจน์ สองสีดานางสาวอมรรัตน์ เถื่อนรอดตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์1047
นางสาวเบญญาภา วงษ์ยาปานนางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นเมืองโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม1028
นางสาวชลดา ศรีพงษ์สุทธิ์นางสาวญดาพร บุญเกลี้ยงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี1009
นายปรเมศวร์ ตรานกแก้วนายภัทรชัย แซ่ตั้งโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม9910

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)อันดับ
นายศิรวิทย์ พงษ์ศักดิ์นายอิทธิพล ชัยกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี811
นางสาวศุภิกาญจน์ สองสีดานางสาวอมรรัตน์ เถื่อนรอดตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์74.72
นายอชิระ เสาเมืองนายปิยะวัฒน์ ท้าวศรีเพ็ชรโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม743
นางสาวเบญญาภา วงษ์ยาปานนางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นเมืองโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม644
นางสาวปริณดา เสนานางสาววัลลภา ชีวกาญจน์โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม585
นายธรรศ เพ็ชรัตน์นางสาวณัฐนันท์ ตะโกภู่โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม576
นายสิรวิชญ์ ฉัตรเจริญนางสาวกัญชลิกา ชีนะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี51.77
นางสาวจิรัชยา โอชารสนาย ธนวัฒน์ พุทธวงศ์ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์43.78
นางสาววัชนันท์ มีมุขนางสาวชนิษฐา ในผลดีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์นครสวรรค์09

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)อันดับ
นายปรเมศวร์ ตรานกแก้วนายภัทรชัย แซ่ตั้งโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม961
นางสาวจุฑามาศ แก้วเกิดนายเปี่ยมสุข แสงม่วงตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์81.32
นายชลวีร์ เสือกงลาดนายชิษณุพงศ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม77.73
นางสาวรุ่งทิวา สิมมาเลาเต่านางสาวณัชชา มีทรัพย์โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม744
นางสาวชลดา ศรีพงษ์สุทธิ์นางสาวญดาพร บุญเกลี้ยงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี744
นางสาวฐิติกัลยา สีคำนางสาวพิริสา ตะก้องโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี73.46
นายศิวัช แช่มมั่นคงนายสถาพร ชื่นกลิ่นธูปโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม71.77
นางสาวกรกนก บัวพิมพ์นายพชรพล อินต๊ะโนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี52.28
นายฐิติพงศ์ เงินทรัพย์นางสาวแตงกวาโรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)นครปฐม46.39

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
นางสาวอนุศรา แก้วเกิดนางสาวภัทรธิดา อินทะชมรมกีฬาบริดจ์จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์5444981
นายทรงพล รุ่งสว่างนางสาวปริษา บัวใสโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์4939882
นางสาวรัชนีกร สุทธิบุตรนางสาวจุฑามาศ มณีภัณฑ์พาณิชโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี4337803
นายโสภณัฐ พูลอ้นนายประริพัฒน์ เกาะศิริโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์2752794
นางสาวนารีรัตน์ ผ่องใสนางสาวสุวรรณา โสภาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี2942715
นายเสฎฐวุฒิ จุมวรรณานายจิราพัฒน์ พวงศิลป์ชมรมกีฬาบริดจ์จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์3826646