Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยออนไลน์ ประจำปี 2564

ประเภทคู่บริดจ์ประชาชนทั่วไป

8:00-11:30 รอบคัดเลือก

อันดับ 1-8 เข้ารอบชิงชนะเลิศ

ที่นั่งชื่อScoreAveRank
2EWอมรพงศ์ วิชยาภัยบุนนาค – ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล1981.651
3EWสหสัญญ์ ลีวรวัฒน์ – สรารุต พรานนท์สถิตย์117.40.982
4NSตฤณ แก้วเกตุ – น้ำเพชร น้อยสีเหลือง117.40.982
6NSวันชัย ด่านวชิรา – วัชรพล เจียมจิตตน111.80.934
7NSจิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์ – พีรชา สุริยา92.60.775
4EWสุทธิภัทร วิชานุวัฒน์ – สุเจษฎา อุดมศรีรุ่งเรือง56.60.476
5EWธีรชาติ วิวรรธนาภิรรักษ์ – กวิน นาควิโรจน์40.40.347
6EWธนพร ริมหนองอ่าง – วนิดา เกตุสกุล9.20.088
7EWปรีชญา วรศิริ – ฐาปนี ไชยสิงห์-1.6-0.019
2NSดนุกฤต กลัมพากร – นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส-45-0.3810
5NSชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ – จิราภรณ์ พูลสวัสดิ์-176.4-1.4711
3NSภัทร จิตสว่าง – หทัยรัตน์ วิเศษนอก-188.4-1.5712
1NSศศิกาญจน์ วลัญชพฤกษ์ – ศิริบุตร ประฮาดไชย-312-2.6013

13:00-16:30 รอบชิงชนะเลิศ

ที่นั่งชื่อScoreAveRank
1NSอมรพงศ์ วิชยาภัยบุนนาค – ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล2292.731
4NSธีรชาติ วิวรรธนาภิรรักษ์ – กวิน นาควิโรจน์770.922
3EWสุทธิภัทร วิชานุวัฒน์ – สุเจษฎา อุดมศรีรุ่งเรือง240.293
2EWวันชัย ด่านวชิรา – วัชรพล เจียมจิตตน210.254
2NSตฤณ แก้วเกตุ – น้ำเพชร น้อยสีเหลือง-25-0.305
3NSจิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์ – พีรชา สุริยา-55-0.656
4EWธนพร ริมหนองอ่าง – วนิดา เกตุสกุล-110-1.317
1EWสหสัญญ์ ลีวรวัฒน์ – สรารุต พรานนท์สถิตย์-161-1.928