Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565 คัดภาค 3

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

รับสมัคร วันที่ 5 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565

ลิงค์สำหรับแข่งขัน RealBridge (โปรดเข้าให้ถูกประเภทและรุ่น)

ใส่ชื่อ(เว้นวรรคครั้งเดียว)นามสกุล ภาษาไทย ในช่อง Fullname ใช้ถูกต้อง ระบบจะส่งท่านเข้าโต๊ะ โดยอัตโนมัติ

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รอบบ่าย (ชิงสิทธิ์)

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
นายธีรภัทร สอนกลิ่นเด็กชายศราวุฒิ กลางชาติโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ961
เด็กชายเฉลิมเขตร์ สายเมฆเด็กชายนครินทร์ เหลาตุลาโรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ682
เด็กชายพลภัทร์ พลรมย์เด็กชายกิตติพงษ์ เข้าใจการโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ623
เด็กหญิงเปรมกมล กาลปักษ์เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา แสนเสริมโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร614
เด็กชายพชรพล ทุนประเทืองเด็กหญิงพิมแพรวา บุญมาลีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี605
เด็กชายพีระพันธ์ ประสมคำเด็กชายพูลนะทรัพย์ จันทะมาศโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร596
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาบุตรเด็กหญิงเปรมมนัชญา เปรมศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น527
เด็กหญิงนภัทร ขันชัยเด็กหญิงชลิตา รามศิริโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม468

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)
เด็กชายพลภัทร์ พลรมย์เด็กชายกิตติพงษ์ เข้าใจการโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ86
เด็กชายพีระพันธ์ ประสมคำเด็กชายพูลนะทรัพย์ จันทะมาศโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร80
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาบุตรเด็กหญิงเปรมมนัชญา เปรมศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น74
เด็กหญิงนภัทร ขันชัยเด็กหญิงชลิตา รามศิริโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม62
เด็กชายกฤตธรรม อุปการะเด็กหญิงพิพรรษพร อุปการะสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา57
เด็กหญิงญาราภรณ์ กอนแก้วเด็กหญิงกฤตติยากร ลาลุนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร50
เด็กชายเจษฎา สมพงศ์เด็กชายวิทวัส แหล่งสนามโรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ48
เด็กหญิงธีราภรณ์ แก้วกิ่งเด็กหญิงพิมพิศุทธิ์ ซื่อตรงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น47

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)
นายธีรภัทร สอนกลิ่นเด็กชายศราวุฒิ กลางชาติโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ98
เด็กหญิงเปรมกมล กาลปักษ์เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา แสนเสริมโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร77
เด็กชายเฉลิมเขตร์ สายเมฆเด็กชายนครินทร์ เหลาตุลาโรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ71
เด็กชายพชรพล ทุนประเทืองเด็กหญิงพิมแพรวา บุญมาลีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี63
เด็กหญิงภิรมย์พร ศรีษะคำเด็กหญิงณัฐมน โยธารัตน์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร52
เด็กหญิงปภสร มณีรอดเด็กหญิงรินทร์ปภัส สัมฤทธิ์ยากรณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น51
เด็กชายวรนัย รัตนาลัยนางสาวภิตินันท์ วงศ์ฐานเจริญสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา47
เด็กหญิงบุญญาพร ชัยรัตนศิริกุลเด็กหญิงชุติกาญจน์ เเท่นมณเฑียรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น45

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบบ่าย (ชิงสิทธิ์)

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
นายตติพล พลพาณิชย์นายวิชญะ ทองศรีพงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น87.31
นางสาวศิริลักษณ์ ผาลารักษ์นางสาวชลทิชา แทนหลาบโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม76.32
นายอภิสิทธิ์ ธนสำนายศักดิ์สิทธิ์ ใจสุขโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์มุกดาหาร683
นายณฐพงศ์ บุญพิทักษ์นายพัชรพล คำพิชิตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น604
เด็กชายทยากร ศุภกมลสิทธิ์เด็กชายธนกฤต สาวงศ์นามโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี58.75
นายเด่นชัย กลางนานางสาวสวรรยา ทองยืนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร586
นายณัฐนนท์ ศิริแสงตระกูลนายพีรวิชญ์ ฤทธิลันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น527
นางสาวภัทรศยา ขันทะชานางสาวจารุรินทร์ จันทร์สมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น43.78

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)
นายณัฐนนท์ ศิริแสงตระกูลนายพีรวิชญ์ ฤทธิลันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น76
นางสาวศิริลักษณ์ ผาลารักษ์นางสาวชลทิชา แทนหลาบโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม74
นายณฐพงศ์ บุญพิทักษ์นายพัชรพล คำพิชิตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น71
นายอภิสิทธิ์ ธนสำนายศักดิ์สิทธิ์ ใจสุขโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์มุกดาหาร67
นายชลณวัฒน์ อัมรานายอันดา เนียมเตียงโรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ59
นายรพีพงศ์ คำอ้นนายเจษฎากร กองทรายมูลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น58
นางสาวปลายฟ้า ทองเครือนางสาวอชิรญา เรืองศิริปิยะกุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น52
นายศราวิน บุ้งทองนายศุภชัย โรมพันธ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร47

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)
นายตติพล พลพาณิชย์นายวิชญะ ทองศรีพงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น47
เด็กชายทยากร ศุภกมลสิทธิ์เด็กชายธนกฤต สาวงศ์นามโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี40
นายเด่นชัย กลางนานางสาวสวรรยา ทองยืนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร37
นางสาวภัทรศยา ขันทะชานางสาวจารุรินทร์ จันทร์สมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น36
นางสาวกฤติณา จิตต์เภตรานางสาวกัญรัศมิ์ สัมฤทธิ์ยากรณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น33
นางสาวสุกัญญา ปัญญานางสาวสิริยากร จันทิชัยโรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ32
นางสาวสุกฤตา หินเธาว์นางสาววรพิชชา พลภักดีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น27

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ทุกคู่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด
เด็กหญิงธารินทร์ วิลัยเด็กหญิงวรินธรณ์ บุญจริงโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ
เด็กชายวรพจ สิงห์สาวแหเด็กชายวรพล สิงห์สาวแหโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร
เด็กชายวีระพงษ์ ประสมคำเด็กชายราเชน กรแก้วโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร
เด็กหญิงณภัทร ปะตาทะโยเด็กหญิงปิยะธิดา ปะสาวะกาโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
นายภูวดล กาละพันธ์นายณัฐพล ทิวงศ์โรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ1301382681
นางสาวจันทิมา ศรีเจริญนางสาวศิริพิชญ์ ไชยมงคลโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ1371122492
นายธนภัทร โพธิ์สิงห์นายพีรวิชญ์ จำปีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี1281172453
นายภานุพงศ์ พงษาเทศนายกิตติพงศ์ ยางชุมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี1101272374
นายพัชรพล สารมานิตย์นายพีระพัฒน์ พิกุลรัตน์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี1191162355
นายยุทธเดช คำพรนายรัชชานนท์ รื่นจิตต์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร921082006
นางสาวน้ำเพชร น้อยสีเหลืองนางสาวพัชราภา สัตตะพันธ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี102971997
นายไชยวัฒน์ จำปาสอนเด็กชายเกียรติชัย นนทบุตรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร103851888
นายชัยวัฒน์ ค่ายรัตนชัยนายจิรชัย คานเขตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร98811799
นายอภินันท์ พลกัณท์นางสาวจิรัชญา พวงพันธ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร619916010