Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565 คัดภาค 1

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

รับสมัคร วันที่ 19 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

ลิงค์สำหรับแข่งขัน RealBridge (โปรดเข้าให้ถูกประเภทและรุ่น)

ใส่ชื่อ(เว้นวรรคครั้งเดียว)นามสกุล ภาษาไทย ในช่อง Fullname ใช้ถูกต้อง ระบบจะส่งท่านเข้าโต๊ะ โดยอัตโนมัติ

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รอบชิงสิทธิ์

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนนอันดับ
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทียบกลางเด็กหญิงจินต์จุฑา บัวแก้วโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี841
เด็กหญิงปุณญิสา งามเอกเด็กหญิงปาณิสรา โชติมงคลโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี682
เด็กหญิงสุภาวลี บุญช่วยเด็กหญิงฤติมาภรณ์ รื่นยินดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ653
เด็กชายธัชพล เนียงไธสงเด็กชายภูรินทร์ ศรีสุขโขโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ644
เด็กชายภาคิน เสือโรจน์เด็กชายวีรภัทร การะสัจจะโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร605
เด็กชายฐากาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์เด็กชายกิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์โรงเรียน​เตรียมอุดมศึกษา​พัฒนาการ​นนทบุรี​นนทบุรี605
เด็กชายพงศ์นริศย์ พิริยพลเด็กหญิงรัชนียากร นนทภาโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร547
เด็กหญิงวาริณี เเช่มเงินเด็กหญิงกนกวรรณ พลธิราชโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ498

สาย A

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)อันดับ
เด็กหญิงปุณญิสา งามเอกเด็กหญิงปาณิสรา โชติมงคลโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี77.71
เด็กชายธัชพล เนียงไธสงเด็กชายภูรินทร์ ศรีสุขโขโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ75.72
เด็กชายภาคิน เสือโรจน์เด็กชายวีรภัทร การะสัจจะโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร69.33
เด็กชายพงศ์นริศย์ พิริยพลเด็กหญิงรัชนียากร นนทภาโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร66.74
นางสาวดลยชนม์ ตันทนงศักดิ์กุลเด็กหญิงฐิตารีย์ เทอดไพรสันต์โรงเรียนราชวินิตบางเเก้วสมุทรปราการ65.35
เด็กหญิงอารยา แอเขี่ยมเด็กหญิงนันทรัตน์ ต้นชารีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ55.16
เด็กชายธีรดนัย กลัมพากรเด็กชายนวีย์ธรรศ ทรัพย์แสงโรงเรียน​สาธิต​ มศว.​ปทุมวันกรุงเทพมหานคร53.57
เด็กหญิงวิภามณี ศิริบำรุงเด็กหญิงนนทชา กุลรัตนกาญจน์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ39.38

สาย B

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)อันดับ
เด็กชายฐากาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์เด็กชายกิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์โรงเรียน​เตรียมอุดมศึกษา​พัฒนาการ​นนทบุรี​นนทบุรี41.51
เด็กหญิงสุภาวลี บุญช่วยเด็กหญิงฤติมาภรณ์ รื่นยินดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ402
เด็กหญิงวาริณี เเช่มเงินเด็กหญิงกนกวรรณ พลธิราชโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ39.63
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทียบกลางเด็กหญิงจินต์จุฑา บัวแก้วโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี39.54
เด็กหญิงบุญญาทรัพย์ มะลีลีเด็กหญิงปวีณ์ธิดา สมพงษ์โรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร33.55
เด็กหญิงจิตต์ดารา เกตุโฉมเด็กหญิงวิชญาพร คำตาโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ29.56
เด็กหญิงอินธิรา อำไพเด็กหญิงปาริตา พุ่มพวงโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ27.57

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
นายกุลธร วัชนาคนางสาวกัลยา สุทธปัญญาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ1541493031
เด็กชายสุรชัช ศรีสุทธฺิ์นายตฤณภัท ภัทรพฤทธิ์ธาดาชมรมบริดจ์ระยองระยอง1451422872
นายณัฏฐนันทน์ ตันติธารานุกุลนางสาวสมิตา คูนำวัฒนาโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร1261492753
เด็กหญิงปริชญา อร่ามเรืองเด็กหญิงจันทิมา ทองนามโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี1321202524
นายการัณยภาส ฉิมคล้ายนายสุภจิตร ประสิทธินาวาโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร1231222455
นางสาวจิรัตน์ดา พันธ์ตะนางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สุระโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว1221202426
นายพัชรพล คำวิจิตรนางสาวจิรนันท์ จันทจรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ1251162417
นายปรเมทร์ ทองเนียมเด็กชายปวริศ คมกฤสโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี1081322408
เด็กชายสุทธิศักดิ์ อุบลจินดาเด็กชายชิติพันธ์ ณัชชากูลทรัพย์โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี1241122369
นายวษกรฏพ์ พูลแก้วนายปฐมพงษ์ รัตนทิพย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ11611122710
นางสาวพัชราภา นาคเปลื้องนางสาวกฤติมา ทัศบุญนาคโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ1228120311
นายวรายุส ผลพินิจเด็กชายพันธวัสส์ อินทร์มีสุขโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ7012719712
นางสาวพัณณ์ชิตา กลิ่นพวงนางสาวสุรัสวดี บุญจันทร์โรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ937917213

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
เด็กชายชินธีร์ สายสิทธิ์เด็กชายสิรภพ แสงเถื่อนชมรมบริดจ์ระยองระยอง4047871
เด็กชายอนวัชร เกาะแก้วเด็กชายศิริมงคล สังกรมโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว4235772
เด็กหญิงสุวิดา แสนสุดตาเด็กหญิงจรรยพร พันธ์ตะโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว3641773
นางสาวเงินตรา จันทร์เหลานางสาวพิมพิกา แก้วนครโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ4330734
เด็กหญิงอรอนงค์ ฝางคำเด็กหญิงฐิติวัลค์ ปานโตโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว4124655
เด็กชายปัญญวีร์ ผลาฤทธิ์เด็กชายไนล์นที สายสิทธิ์ชมรมบริดจ์ระยองระยอง2737646
เด็กหญิงเมวริน จำรัสแนวเด็กหญิงอลิษา จันดาหารโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว2338617

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัดคะแนน (เช้า)คะแนน (บ่าย)คะแนนรวมอันดับ
นายเดชาพล นิลฉายนายปฎิพัทธิ์ ขุนอ่อนชมรมกีฬาบริดจ์จังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ75.786161.71
นางสาวปาณีสรา พิทยาวิริยะพันธ์นายชัยภัทร ศรีสุทธิ์ชมรมบริดจ์ระยองระยอง73.772145.72
นายนพดล อุระโสภณนายกนต์ธร ถนอมกลิ่นโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ72701423
นายศุภโชค สอนยินดีนางสาวบุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่นโรงเรียนราชวินิตบางเเก้วสมุทรปราการ68.359127.34
นายกฤตพัฒน์ กอนเสนนายณภัทรสกรณ์ จำรัสพันธุ์โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี62.357119.35
นายสิงหา เนียมสำเภานางสาววรินยุพา ภาระพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ60.456116.46
นางสาวเปมิกา ตรงงามเด็กหญิงวิชญาพร ตู้จินดาชมรมบริดจ์ระยองระยอง58581167
นางสาวเจนจิรา ชวนชื่นนางสาวชนินาถ ร่วมมีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ31.54677.58