Xiang Huaicheng Cup Girls Team - Download System
 
Chinese Taipei (Chinese Taipei White)
System
1 2 3 4
1
 Chou Yun Hsien
   
2
 Chou Fang Ju
   
3
 Chang Chia Chi
   
4
 Chen I Chun
   
5
 Chang Kuei Chia
   
6
 Wu Tsai Ni