President's Cup Ladies Team - Download System
 
China
System
1 2 3 4
1
 Zhang Yu
   
2
 Wang Hongli
   
3
 Wang Wenfei
   
4
 Shen Qi
   
5
 Gan Ling
   
6
 Ran Jingrong